PRIVACY

under construction


ALGEMENE VOORWAARDEN

  •   Algemeen

De Fonkelhut vzw is opgericht door Renaers Kristie gevestigd te Schulen en ingeschreven onder het ondernemingsnummer — en richt zich op het coachen van kinderen en ouders, evenals het organiseren van workshops, trainingen en lezingen

  • Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met De Fonkelhut vzw en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

  • Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingssessie. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of mobiel nummer is uiteraard mogelijk. Bij ziekte graag in overleg.

  • Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze staan hierboven beschreven. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt.

  • Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt na de coachingsessie in cash geld of via factuur

Workshops en kampjes worden op voorhand betaald via overschrijving (= bevestiging van inschrijving)

  • Aansprakelijkheid

Het advies van De Fonkelhut vzw is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. De Fonkelhut vzw is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. 

  • Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders of verzorgers van het kind bezoekt De Fonkelhut vzw de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 4 kwartier. De Fonkelhut vzw  rekent dit aan de ouders/verzorgers van het kind aan. Op verzoek van de cliënt of de ouders van cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt opgesteld door Kristie Renaers.

  • Begeleiding kinderen t/m 18 jaar

De Fonkelhut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Fonkelhut vzw kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

  • Vertrouwelijkheid

De Fonkelhut vzw is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder of verzorger.

  • Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind naar de praktijk brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. 

Bij toestemming tot coachingssessie gaat de ouder akkoord met de algemene voorwaarden.